...разнообразие и качество на ниски цени.

Гаранционни условия!

Макс Медиа-2007 ЕООД предоставя на своите клиенти гаранционна поддръжка съгласно сроковете и параметрите описани в придружаващата продукта гаранционна карта или с настоящите гаранционни условия. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.
1. Гаранционния срок е упоменат в гаранционната карта и започва да тече от датата на покупката. С получаването на гаранционната карта клиента се съгласява с гаранционните условия.
2. Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи - гаранционна карта и фактура (касова бележка).
3. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в пълна комплектация и в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери.
4. Гаранционното обслужване се осъществява само в оторизирани от Доставчика сервизни центрове, като в протокол за констатиран дефект задължително се вписва описание на дефекта.
5. Срокът за отстраняване на гаранционните повреди е до 30 работни дни. Ако модулът не може да се ремонтира в рамките на този срок се заменя с еквивалентен модул. Заменящият модул продължава гаранцията на дефектиралия.
6. Гаранцията не се отнася за повреди причинени в резултат на: токови удари от всякакъв характер, пожар, заметресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, прах, пясък, кал , влага, хлебарки и други замърсители. Повреди пречинени от механични увреждания или механичен удар, увредени писти или компоненти в следствие на неправилно или невнимателно асемблиране. Дефекти причинени от неправилен транспорт. Ремонти извършени от неоторизирани лица. Случайте на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда или други причини, независещи от доставчика.
7. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Проблеми, свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси, се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.
Макс Медиа-2007 ООД не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.